Spotkanie z przedstawicielami ośrodków doskonalenia nauczycieli w sprawie rozwoju Podlaskiej Platformy Edukacyjnej

W związku z uruchomieniem Podlaskiej Platformy Edukacyjnej oraz planowanym przekazaniem części nadzoru merytorycznego nad PPE placówkom doskonalenia nauczycieli, dnia 10 lipca 2015 r. w urzędzie Marszalkowskim Województwa Podlaskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli Województwa oraz ośrodków doskonalenia nauczycieli: Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, oraz Biblioteki Pedagogicznej w Łomży.

W trakcie spotkania przedstawione zostały zadania związane z rozwojem platformy i e-edukacji w regionie.

Uruchomienie Podlaskiej Platformy Edukacyjnej jest wypełnieniem zapisów Programu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego do roku 2020 „e-Podlaskie”. Jednym z celów w/w Programu jest: Zwiększenie aktywności edukacyjnej i rozwój kompetencji, w tym podniesienie poziomu wiedzy, kształtowanie umiejętności i postaw mieszkańców województwa podlaskiego jako społeczności uczącej się poprzez szerokie zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w tym utworzenie i rozwój Podlaskiej Przestrzeni Edukacyjnej (PPEdu).

Podlaska Przestrzeń Edukacyjna została w Programie e-Podlaskie zdefiniowana jako materialne i wirtualne środowisko edukacyjne, na które składają się:

  • Infrastruktura techniczna,
  • Systemy i treści elektronicznej edukacji,
  • Kompetencje nauczających,
  • Kompetencje uczących się.

Podlaska Platforma Edukacyjna zapewnia infrastrukturę techniczną Podlaskiej Przestrzeni Edukacyjnej. Na obecnym etapie, niezbędne jest budowanie systemu tworzenia i rozwijania treści elektronicznej edukacji, popularyzacja e-nauczania i e-uczenia się, integrowanie środowiska zainteresowanego e-nauczaniem wokół Podlaskiej Platformy Edukacyjnej w celu efektywnego wykorzystania zbudowanych narzędzi i stworzonych  możliwości rozwoju regionu.

Ze względu na to, że głównymi i bezpośrednimi odbiorcami usług oferowanych przez PPE są jednostki oświatowe, w tym przede wszystkim szkoły podległe samorządom uczestniczącym w ww. projekcie oraz nauczyciele i uczniowie, zadania dot. administrowania funkcjonalnego i rozwoju platformy planuje się powierzyć następującym jednostkom: Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Biblioteką Pedagogiczną w Łomży.

Podlaska Platforma Edukacyjna w obecnym kształcie powstała w ramach projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Dodana: 17 lipiec 2015 15:43

Zmodyfikowana: 20 lipiec 2015 10:23