Konferencja „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego w administracji publicznej”

W dniu 18 września  2015 r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku, przy ul. Odeskiej 1 miała miejsce konferencja pod nazwą „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego w administracji publicznej” zamykająca realizację dwóch kluczowych, komplementarnych projektów informatycznych z regionu, to jest:

  • projektu pt. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” – realizowanego przez Województwo Podlaskie w Partnerstwie ze 129 jednostkami samorządu terytorialnego i we współpracy z ich jednostkami organizacyjnymi (podległymi) w liczbie ok. 1100, 
  • oraz Projektu pt. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja rządowa”  realizowanego przez  Wojewodę Podlaskiego wraz z 19 jednostkami administracji rządowej.

Oba projekty były realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z osi priorytetowej IV – Społeczeństwo informacyjne i dofinansowane w około  85% ze środków Unii Europejskiej.

Celem konferencji jest podjęcie działań mającychna celu promowanie i rozwój produktów w/w projektów, w szczególności Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia umożliwiającego kontakty z urzędami administracji samorządowej i rządowej drogą elektroniczną. Dostępne na portalu usługi będą w dalszym ciągu sukcesywnie rozbudowywane i dostosowywane do potrzeb odbiorców.

Szczegółowa relacja z konferencji została zamieszczona na stronie Wrót Podlasia.

Program konferencji w załączeniu.

Załączniki

Dodana: 22 wrzesień 2015 15:53

Zmodyfikowana: 24 wrzesień 2015 15:22