Baza wiedzy

Dokumenty i opracowania

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce do 2013 roku

pobierz: Strategia
Streszczenie
załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3

Raporty badawcze w zakresie Społeczeństwa Informacyjnego województwa podlaskiego

pobierz: Raport badawczy e-Administracja
Raport badawczy e-Edukacja
Raport badawczy e-Biznes
Raport badawczy e-Zdrowie
Raport badawczy Sieci teleinformatyczne

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego do roku 2020 (e-Podlaskie)

pobierz: Program e-Podlaskie
  Karta działań e-Administracja
Karta działań e-Edukacja
Karta działań e-Biznes
Karta działań e-Zdrowie
Karta działań Sieci teleinformatyczne


Akty prawne

Ustawy

 • Ustawa o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r. (Dz.U.01.130.1450)
 • Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 (Dz.U.05.64.565)
 • Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U.06.97.673)
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U.00.98.1071)
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204)
 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U.01.112.1198)
 • Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z dnia 20 lipca 2007 r. (Dz.U.07.68.449)
 • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.02.101.926)

Rozporządzenia

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej (Dz.U.2007.151.1078)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.05.212.1766)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej (Dz.U.05.214.1781)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno - technicznych dostarczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U.05.200.1651)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz.U.06.227.1664)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz.U.06.206.1518)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2007 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz.U.07.206.1517)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych (Dz.U.06.206.1519)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.07.10.68)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz.U.98.160.1074)
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U.99.112.1319)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U.04.100.1024)

 
Prawo Wspólnotowe

 • Konwencja Nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych (Dz.U.03.3.25)
 • Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz. Urz. WE L281 z 23 listopada 1995 r.)

 

Dodana: 22 marzec 2012 14:14

Zmodyfikowana: 22 marzec 2012 14:14