Zapytanie ofertowe

DI-VII.052.1.8.2012                                            
                    
 

Zapytanie ofertowe

 dotyczy sporządzenia opracowań na potrzeby projektu pn.: „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
 
W związku z realizacją projektu pn.: „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi polegającej na:

  1. wykonaniu programu funkcjonalno-użytkowego dla Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie”, zgodnego z rozdziałem 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;
  2. przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia, niezbędnego do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zarządzanie kontraktami na zaprojektowanie i wybudowanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej (Inżynier Kontraktu), dla projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Usługa powinna być wykonana w oparciu o Studium Wykonalności (wraz z załącznikami) projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie. Materiały dotyczące Studium Wykonalności projektu SSPW dostępne są na stronie internetowej:  http://si.wrotapodlasia.pl/pl/sspw/informacje_ogolne.htm. Szczegółowy zakres usługi oraz istotne postanowienia umowy określone zostały w załączniku do niniejszego zapytania.
Dodatkowych informacji udziela Pan Grzegorz Stelmaszek, tel. (85)7497606, e-mail: grzegorz.stelmaszek@wrotapodlasia.pl.

Prosimy o złożenie oferty do dnia 13 marca 2012 r., do godz. 14.00, na adres  e-mail: sspw@wrotapodlasia.pl, pocztą lub osobiście na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok.Zapytanie ofertowe DI-VII.052.1.8.2012 z dnia 09.03.2012 r. zostało rozstrzygnięte, jednak firma, która złożyła najkorzystniejszą ofertę odstąpiła od podpisania umowy z Zamawiającym.

Załączniki

Dodana: 17 maj 2012 00:00

Zmodyfikowana: 26 październik 2012 10:35