Projekt SSPW - zaproszenie do konsultacji

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 rozpoczyna konsultacje projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW) realizowanego w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Celem konsultacji jest prawidłowe zidentyfikowanie obszarów interwencji w ramach projektu SSPW oraz zapewnienie przejrzystości udzielania pomocy publicznej.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaprasza wszystkich zainteresowanych do zgłaszania uwag do materiałów opublikowanych na stronach internetowych:

W szczególności zaproszeni są operatorzy telekomunikacyjni do przekazywania informacji na temat planowanych inwestycji ze wskazaniem, czy plany inwestycyjne nie kolidują z planowanymi lokalizacjami węzłów sieci SSPW.

Uwagi można przesyłać do dnia 6 maja 2011r. na adres: sspw@mrr.gov.pl
 
***

Projekt SSPW zakłada budowę światłowodowej infrastruktury szkieletowej i dystrybucyjnej w województwach: świętokrzyskim, podlaskim, podkarpackim, lubelskim oraz warmińsko-mazurskim.

Z sieci będą mogli korzystać wszyscy zainteresowani przedsiębiorcy telekomunikacyjni na równych, konkurencyjnych i niedyskryminujących zasadach.

Dodana: 21 marzec 2012 00:00

Zmodyfikowana: 21 marzec 2012 10:29