Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w 85%), środków krajowych budżetu państwa (w 10%) i budżetu województwa (w 5%).
Oś priorytetowa II - Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego
Działanie II.1. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej
Okres realizacji: 2008r. - 2015r.

Cel projektu

zapewnienie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej regionalnej sieci NGA na terenie województwa podlaskiego, aby:
1. wyeliminować nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku (brak inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową, mimo że byłoby to efektywne z punktu widzenia szerszej perspektywy ekonomicznej, w szczególności ze względu na pozytywne efekty w dostępie do wiedzy i usług elektronicznych, co skutkuje brakiem oferty usług dostępu szerokopasmowego lub istnieniem wyłącznie oferty o nieodpowiednich warunkach, tj. istotnie gorszych niż na obszarach o efektywnej konkurencji)
2. zapewnić, by obszary, które operatorzy uważają za nieopłacalne dla budowy w rozsądnym okresie sieci NGA, korzystały ze znaczącego wpływu sieci NGA na gospodarkę i nie ucierpiały z powodu nowej przepaści cyfrowej w zakresie sieci NGA.

Zakres przedsięwzięcia

wybudowanie dwuwarstwowej sieci hierarchicznej, na którą złożą się:
- warstwa sieci szkieletowej (budowana w topologii pierścienia),
- warstwa sieci dystrybucyjnych (w topologii gwiazdy).
Projekt nie obejmuje budowy sieci dostępowych. Budowana infrastruktura obejmować będzie elementy pasywne, które są niezbędne do instalacji i działania szerokopasmowej sieci internetowej takie jak: kanalizacja teletechniczna, przewody, światłowody, studnie czy lokalizacje węzłów telekomunikacyjnych.

Projekt zakłada zarówno budowę nowych odcinków sieci, jak i wykorzystanie już istniejącej infrastruktury (dzierżawa włókien lub kanalizacji teletechnicznej w ramach prawa IRU) lub prawa drogi będącego w posiadaniu innych podmiotów.

Postęp projektu mierzony będzie wskaźnikami produktu, które w przypadku województwa podlaskim przyjmują wartości docelowe:
•    długość zainstalowanej sieci Internetu szerokopasmowego – 1 852  [km],
•    liczba zainstalowanych węzłów szkieletowych oraz dystrybucyjnych – 181 [szt].

Przedmiotem projektu jest budowa ponadregionalnej sieci szerokopasmowej, składającej się z pięciu regionalnych sieci szkieletowych obejmujących województwa: podkarpackie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej to inwestycja o wartości 300 mln euro, której celem jest zwiększenie dostępu do Internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów peryferyjnych zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”.

Infrastruktura wybudowana w ramach projektu będzie własnością województw Polski Wschodniej, a powstałe sieci będą otwarte dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych chcących dostarczać usługi szerokopasmowe bezpośrednio odbiorcom końcowym, tj. mieszkańcom, firmom czy instytucjom. W ten sposób podmioty komercyjne będą mogły budować własne sieci dostępowe na terenach dotychczas, z ich punktu widzenia, nieatrakcyjnych inwestycyjnie.

Studium Wykonalności projektu SSPW

W dniu 31 marca 2010 r. na posiedzeniu Komitetu Sterującego do spraw projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej oficjalnie przekazano marszałkom województw: podkarpackiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego dokumentacje studium wykonalności.

W dniu 6 września 2011 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dokonało odbioru zmienionego studium wykonalności Projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie.  

Do pobrania dokumenty dotyczące województwa podlaskiego

-  Studium Wykonalności
- załącznik 1  Klasyfikacja miejscowości województwa
- załącznik 2  Mapy przebiegów sieci itd.
- załącznik 3  Lista miejscowości, w których znajdują się węzły SSPW
- załącznik 4  Lista miejscowości nieobjętych zasięgiem SSPW
- załącznik 5  Tabele finansowo-ekonomiczne
- załącznik 6  Zalecenia oraz wymagania dla projektu technicznego sieci
- załącznik 7  Wzór umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym
- załącznik 8  Instrukcja obliczania wskaźnika pokrycia

Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie notyfikacji pomocy publicznej

- Decyzja KE 

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Departament Społeczeństwa Informacyjnego:

e-mail: sspw@wrotapodlasia.pl

tel. (+48) 85 6654 606 

Dodana: 6 luty 2012 00:00

Zmodyfikowana: 6 luty 2015 12:09