Społeczeństwo Informacyjne

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce został nakreślony w Planie Informatyzacji Państwa na rok 2006 (Dz.U.06.147.1064) i doprecyzowany w Planie Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 (Dz.U.07.61.414).

Plan Informatyzacji Państwa ustanowił 2 priorytety:
- racjonalizację wydatków publicznych,
- tworzenie Państwa nowoczesnego i przyjaznego dla obywateli.

Działania przedstawione powyżej mają być kontynuowane w Planie Informatyzacji Państwa na lata 2011-2013.

Priorytet „tworzenie państwa nowoczesnego i przyjaznego dla obywateli” definiuje następujące cele: - wprowadzenie i upowszechnienie świadczenia usług administracji publicznej drogą elektroniczną,
- podniesienie zaufania środowisk biznesowych i ogółu społeczeństwa,
- usprawnienie dostępu do informacji publicznej,
- stymulowanie rozwoju nowych technologii w Rzeczypospolitej Polskiej.

Cel: upowszechnienie stosowania technik systemu telekomunikacyjnego oraz zwiększenie dostępu do usług elektronicznych poprzez współudział w rozbudowie regionalnej infrastruktury teleinformatycznej.

Umożliwi to załatwienie spraw przez mieszkańców i przedsiębiorców na drodze elektronicznej poprzez wirtualny kontakt z administracją.

Realizacja wspólnego projektu dla administracji samorządowej oraz dla służby zdrowia w województwie podlaskim pozwoli na oszczędności wynikające z nie dublowania systemów (lokalne i jednolite platformy Cyfrowego Urzędu) realizujących te same funkcjonalności narzucone przez:

- ustawę o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
- ustawę o podpisie elektronicznym,
- Plan Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 (2011 – 2013).

Powyższe podejście pozwoli na realizację pierwszego priorytetu „Racjonalizację wydatków publicznych” wynikającego z Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010.

Dodana: 30 grudzień 2011 00:00

Zmodyfikowana: 30 grudzień 2011 10:45