2008 - 2011 „Podniesienie umiejętności osób pracujących – likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki”

Projekt  współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

O projekcie

Projekt realizowany przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu, zawartej pomiędzy:

  • Ministrem Rozwoju Regionalnego
  • Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku
  • Samorządem Województwa Podlaskiego

Cel projektu

Zwiększenie kompetencji pracujących osób dorosłych  województwa podlaskiego,  w zakresie korzystania z narzędzi informatycznych

Wartość projektu: 9 999 906 PLN
Okres realizacji projektu: październik 2008 - luty 2011r.

Projekt w liczbach

W ramach projektu, przeprowadzono szkolenia z zakresu technologii informacyjnych we wszystkich powiatach województwa podlaskiego, łącznie w 74 miejscowościach dla 8669 osób.

Zrealizowano

  • 1145 kursów szkoleniowych,
  • zaawansowane certyfikowane szkolenia informatyczne dla 539 osób,
  • szkolenia z zakresu „Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką PRINCE2” dla 194 osób,
  • szkolenia informatyczne i zarządcze kierowane w szczególności do pracowników administracji, ochrony zdrowia, edukacji dla 7936 osób.

Ponad 1550 osób wzięło udział w więcej niż jednym szkoleniu tematycznym.

W ramach promocji wysłano kilkaset pism oraz kilka tysięcy e-maili z informacjami o szkoleniach, wyemitowano szereg spotów reklamowych w radiu i  telewizji, umieszczano informacje w prasie i na licznych portalach internetowych, rozpowszechniano ulotki, materiały promocyjne i plakaty, zorganizowano 2 konferencje oraz ponad 30 spotkań informacyjnych z udziałem wykonawców szkoleń i pracowników biura projektu.

Szkolenia realizowało 6 wykonawców szkoleń, przy czym 3 firmy realizowały po dwie umowy.

Realizacja wskaźników projektu

Liczba uczestników wg powiatów

Miejsce zatrudnienia uczestników szkoleń

 

 

Dodana: 22 marzec 2012 12:22

Zmodyfikowana: 22 marzec 2012 12:22