e-Podlaskie - kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Priorytet VIII     Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1     Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.2     Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Okres realizacji projektu:

lipiec 2010 – listopad 2011

Wartość projektu:

1 799 998,00 zł

Partnerzy projektu:

Lider: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Partner: Uniwersytet w Białymstoku

Celem projektu "e-Podlaskie - kierunku rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego" jest aktywowanie do końca IX.2011r. 250 przedstawicieli przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, zwwiązków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy oraz innych instytucji ukierunkowanych na rozwój regionu, do rzetelnej analizy sytuacji Społeczeństwa Informacyjnego w województwie, tworzenia partnerstw lokalnych mających na celu rozwój Społeczeństwa Informacyjnego oraz stworzenia dokumentów wyznaczających kierunki działań z tym związanych.
Partnerstwo, Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego i System Zarządzania Społeczeństwem Informacyjnym będą wynikiem prac grup eksperckich w 5 obszarach, tj.:

  • e-Administracji
  • e-Zdrowia
  • e-Edukacji
  • e-Biznesu
  • Sieci teleinformatycznych

Zrealizowane zostały:

  • konferencja informacyjna projektu
  • badania stanu rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego, które przeprowadzone będzie poprzez:

             - eksperckie spotkania warsztatowo-panelowe
             - seminaria konsultacyjne w obszarach, po 2 spotkania w każdym z obszarów
             - przygotowanie 5 raportów badawczo analitycznych podsumowujących badania w ww. obszarach

  • Program Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego
  • konferencja podsumowująca projektu

Jednym z rezultatów projektu jest Partnerstwo na rzecz rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego.

kliknij: Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego

kliknij: Partnerstwo na rzecz rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego

Dodana: 22 marzec 2012 12:47

Zmodyfikowana: 22 marzec 2012 12:47