Zapytanie ofertowe na realizację działań promocyjnych

 

Dotyczy projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” realizowanego w ramach Decyzji nr UDA-RPPD.04.01.00-20-002/11-00 z dnia 28.02.2012r.

                                                                                                                                                                                                                                      20.07.2012r.

DI-III.433.4.2.2012

                                                                         ZAPYTANIE OFERTOWE


Zamawiający:
Województwo Podlaskie
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja działania promocyjnego poprzez wykonanie tablicy informacyjnej promującej projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”.
2. Projekt: „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” realizowany jest w partnerstwie ze 129 Jednostkami Samorządu Terytorialnego, wymienionymi w punkcie 4 b) niniejszego zapytania ofertowego, Liderem Projektu jest Województwo Podlaskie.
3. Realizacja działania promocyjnego jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013.
4. Poprzez realizację działania promocyjnego Zamawiający rozumie:
a) wykonanie kolorowej tablicy, a w tym opracowanie projektu graficznego z uwzględnieniem przeniesienia praw autorskich do projektu, zgodnie ze specyfikacją i wskazówkami
Zamawiającego oraz z dokumentem „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 dla Beneficjentów w zakresie informacji i promocji”. Ww. dokument dostępny jest pod adresem internetowym:
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/private/upload/file/0646efeb2fabe41f26aace49ff582c70.pdf
przy czym logotypy graficzne są dostępne:
http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/realizuje-projekt/obowiazki-beneficjenta.html
b) Dane informacyjne niezbędne do umieszczenia na przedmiotowym zamówieniu:
Logo Narodowej Strategii Spójności w formie logotypu programu regionalnego,
Logo województwa podlaskiego z podpisem „PODLASKIE",
Emblemat Unii Europejskiej z odwołaniem słownym „UNIA EUROPEJSKA, EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO",
Napis: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, 
„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa"
Całkowita wartość inwestycji:       70 115 672,73 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 59 598 321,80 PLN
Beneficjenci: Lider projektu - Województwo Podlaskie
Partnerzy Projektu: Powiat Augustowski, Gmina Augustów, Miasto Augustów, Gmina Bargłów Kościelny, Gmina Lipsk, Gmina Nowinka, Gmina Płaska, Gmina Sztabin, Powiat Białostocki, Gmina Gródek, Gmina Juchnowiec Kościelny, Gmina Poświętne, Gmina Turośń Kościelna, Gmina Czarna Białostocka, Gmina Choroszcz, Miasto i Gmina Łapy, Gmina Zabłudów, Gmina Dobrzyniewo Duże, Gmina Michałowo, Gmina Supraśl, Miasto Suraż, Gmina Tykocin, Gmina Wasilków, Powiat Bielski, Gmina Bielsk Podlaski, Miasto Bielsk Podlaski, Gmina Boćki, Gmina Brańsk, Miasto Brańsk, Gmina Orla, Gmina Rudka, Gmina Wyszki, Powiat Grajewski, Gmina Grajewo, Miasto Grajewo, Gmina Radziłów, Gmina Wąsosz, Gmina Rajgród, Gmina Szczuczyn, Powiat Hajnowski, Gmina Białowieża, Gmina Czeremcha, Gmina Czyże, Gmina Dubicze Cerkiewne, Gmina Hajnówka, Miasto Hajnówka, Gmina Narew, Gmina Narewka, Gmina Kleszczele, Powiat Kolneński, Gmina Grabowo, Gmina Kolno, Miasto Kolno, Gmina Mały Płock, Gmina Turośl, Gmina Stawiski, Powiat Łomżyński, Gmina Łomża, Gmina Miastkowo, Gmina Piątnica, Gmina Przytuły, Gmina Śniadowo, Gmina Wizna, Gmina Zbójna, Gmina Jedwabne, Gmina Nowogród, Powiat Moniecki, Gmina Jasionówka, Gmina Jaświły, Gmina Krypno, Gmina Trzcianne, Gmina Goniądz, Gmina Knyszyn, Gmina Mońki, Powiat Sejneński, Gmina Sejny, Gmina Miasto Sejny, Gmina Giby, Gmina Krasnopol, Gmina Puńsk, Powiat Siemiatycki, Gmina Grodzisk, Gmina Mielnik, Gmina Milejczyce, Gmina Nurzec Stacja, Gmina Perlejewo, Gmina Siemiatycze, Miasto Siemiatycze, Gmina Drohiczyn, Gmina Dziadkowice, Powiat Sokólski, Gmina Janów, Gmina Korycin, Gmina Kuźnica, Gmina Nowy Dwór, Gmina Sidra, Gmina Szudziałowo, Gmina Dąbrowa Białostocka, Gmina Krynki, Gmina Sokółka, Gmina Suchowola, Powiat Suwalski, Gmina Bakałarzewo, Gmina Filipów,
Gmina Jeleniewo, Gmina Przerośl, Gmina Rutka-Tartak, Gmina Suwałki, Gmina Szypliszki, Gmina Wiżajny, Powiat Wysokomazowiecki, Gmina Czyżew, Gmina Klukowo, Gmina Kobylin-Borzymy, Gmina Kulesze Kościelne, Gmina Nowe Piekuty, Gmina Sokoły, Gmina Szepietowo, Gmina Wysokie Mazowieckie, Miasto Wysokie Mazowieckie, Gmina Ciechanowiec, Powiat Zambrowski, Gmina Kołaki Kościelne, Gmina Rutki, Gmina Szumowo, Miasto Zambrów,  Miasto Białystok, Miasto Łomża,  Miasto Suwałki
Hasło określone przez Instytucję Zarządzającą RPOWP: FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Napis: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP
c) wykonanie zaprojektowanej tablicy informacyjnej zgodnie z przedstawioną ofertą, po formalnej akceptacji projektu przez Zamawiającego. Wykonawca powinien przedstawić
wizualizację (w wersji elektronicznej) projektu tablicy informacyjnej. Tablica powinna mieć rozmiar zapewniający czytelność wprowadzonego tekstu,
d) dostawę tablicy informacyjnej do siedziby Zamawiającego wraz z dostarczeniem 10 szt. odpowiednich kotew dystansowych, które nie spowodują uszkodzenia styropianowej elewacji budynku podczas  montażu tablicy.
5. Specyfikacja tablicy informacyjnej:
a) ilość tablic: 1 szt.,
b) minimalny wymiar tablicy: 150 cm (wys.) x 200 cm (szer.),
c) materiał wykonania: PCV o grubości minimum 8mm,
d) oklejona folią zadrukowaną cyfrowo,
e) druk w pełnym kolorze,
f) odporna na działanie warunków atmosferycznych,
g) zabezpieczona np. laminatem,
6. Termin dostarczenia:
- w terminie 5 dni od podpisania umowy – przedłożenie projektu wizualizacji tablicy Zamawiającemu;
- wykonanie zamówienia w terminie 10 dni od dnia zaakceptowania wizualizacji tablicy przez Zamawiającego.
7. Miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok.
8. Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia 30 miesięcznej gwarancji. Czas gwarancji liczony będzie od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego.
9. Kryterium oceny ofert: najniższa cena (wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia). Cenę należy podać w walucie krajowej (zł brutto). Cena za wykonanie zamówienia
jest ceną ryczałtową. Ofertowa cena musi obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia.
10. Ofertę cenową należy przedstawić na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
11. Warunki płatności: 21 dni po wykonaniu zamówienia.
12. Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: Robert Kursa lub Małgorzata Kuczyńska, tel. (85) 749-74-99. Zamawiający informuje, iż obok formy pisemnej – listowej, dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami za pomocą faksu i/lub poczty elektronicznej.
13. Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy przesłać emailem: e.administracja@wrotapodlasia.pl lub faksem na numer: (85) 749-75-31 lub pocztą/doręczyć osobiście na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok do dnia 27.07.2012r do godz. 15:00. Liczy się data wpływu
i godzina.
14. Zlecenie realizacji zamówienia: Uczestnicy, którzy złożyli oferty, zostaną powiadomieni o wynikach oceny ofert w terminie 7 dni.
15. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru wykonawcy w ramach niniejszego zamówienia. 
 
 
Rozstrzygnięcie
W wyniku postępowania ofertowego wybrano ofertę przedstawioną przez Świat Reklamy Agata Szymborska, ul. Handlowa 7, 15-399 Białystok. 

Załączniki

Dodana: 26 czerwiec 2012 00:00

Zmodyfikowana: 16 październik 2012 08:19