Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej

Białystok, 12.03.2012r.

DI-VI.433.1.7.2012

dotyczy realizacji projektu: „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013, Oś priorytetowa IV, „Społeczeństwo Informacyjne”.

Zapytanie ofertowe

1.      Przedmiotem zamówienia jest wykonanie tablicy informacyjnej promującej projekt pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.
2.      Projekt „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” realizowany jest w partnerstwie 39 Partnerów, wymienionych w punkcie 3 niniejszego zapytania ofertowego, Liderem Projektu jest Województwo Podlaskie.
3.      Zakup tablicy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013, na podstawie decyzji Zarządu Województwa Podlaskiego nr 63/778/2011 z dnia 8 listopada 2011r. ws. dofinansowania projektu nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/11-00.
4.      Partnerami projektu są:

1)      Województwo Podlaskie
2)      Powiat Augustowski
3)      Powiat Bielski
4)      Powiat Grajewski
5)      Powiat Hajnowski
6)      Powiat Kolneński
7)      Powiat Moniecki
8)      Powiat Sejneński
9)      Powiat Siemiatycki
10)  Powiat Sokólski
11)  Powiat Wysokomazowiecki
12)  Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
13)  Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku
14)  Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy
15)  Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach
16)  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach
17)  Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Dla Dzieci i Młodzieży
18)  Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
19)  Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc
20)  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach
21)  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
22)  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
23)  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie
24)  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim
25)  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej
26)  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce
27)  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach
28)  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach
29)  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach
30)  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce
31)  Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie
32)  Szpital Ogólny w Kolnie
33)  Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem
34)  Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o.
35)  Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
36)  Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży
37)  Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach
38)  Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży
39)  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego
Wszystkie nazwy Partnerów projektu muszą być wypisane na tablicy informacyjnej zgodnie z powyższym wykazem i wytycznymi IZ RPOWP.

5.      Poprzez wykonanie tablicy informacyjnej Zamawiający rozumie:
a)      opracowanie projektu graficznego z uwzględnieniem przeniesienia praw autorskich do projektu, zgodnie ze specyfikacją i wskazówkami Zamawiającego oraz z dokumentem „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 dla Beneficjentów
w zakresie informacji i promocji”. Ww. dokument dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.rpowp.wrotapodlasia.pl/private/upload/file/0646efeb2fabe41f26aace49ff582c70.pdf,
b)      wykonanie tablicy informacyjnej zgodnie z przedstawioną ofertą, po zaakceptowaniu projektu przez Zamawiającego. Tablica powinna mieć rozmiar zapewniający czytelność wprowadzonego tekstu,
c)      dostawę tablicy informacyjnej wraz z montażem; montaż na zewnątrz budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w formie i miejscu uprzednio uzgodnionym z Zamawiającym, na wysokości zapewniającej dobrą widoczność (w ofercie cenowej należy uwzględnić wykorzystanie podnośnika); montaż musi spełnić wymogi sztuki budowlanej oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa tj. prawa miejscowego i prawa budowlanego.

6.      Specyfikacja tablicy informacyjnej:
a)      ilość tablic: 1 szt.,
b)      wymiar tablicy: min. 150cm (wys.) x 200cm (szer.),
c)      materiał wykonania: PCV o grubości 8mm,
d)      oklejona folią zadrukowaną cyfrowo,
e)      druk w pełnym kolorze,
f)       odporna na działanie warunków atmosferycznych,
g)      zabezpieczona np. laminatem.

7.      Termin dostarczenia i montażu tablicy informacyjnej: 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

8.      Miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok.

9.      Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez strony: Zamawiającego i wykonawcę. Protokół stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury.

10.  Opłata za realizację zamówienia odbędzie się na podstawie faktury w terminie 21 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę.

11.  Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia 36 miesięcznej gwarancji. Czas gwarancji liczony będzie od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego.

12.  Kryterium oceny ofert: najniższa cena (wartość brutto dla całości przedmiotu zamówienia). Cenę należy podać w walucie krajowej (zł). Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową. Ofertowa cena powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia.

13.  Ofertę cenową należy przedstawić na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

14.  Zamawiający po wyborze oferty, zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków oraz rezygnacji z całego zamówienia lub jego części bez podania przyczyny.

15.  Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: Krzysztof Urwanowicz, tel. (85) 748-51-89, email: e.zdrowie@wrotapodlasia.pl.

16.  Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy przesłać emailem: e.zdrowie@wrotapodlasia.pl lub faksem na numer: (85) 749-75-31 do dnia 20.03.2012r., godz. 15:00.

W załączeniu:

 

 Rozstrzygnięcie:

W wyniku prowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy Świat Reklamy Agata Szymborska ul. Handlowa 7, 15-399 Białystok.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Załączniki

Dodana: 18 maj 2012 13:27

Zmodyfikowana: 18 maj 2012 13:32