ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie i montażu 37 sztuk tablic pamiątkowych dla partnerów projektu "Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie" II

Białystok, 05.05.2015r.

DI-II.433.1.106.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:
Województwo Podlaskie
działające w imieniu swoim i na podstawie udzielonych upoważnień na rzecz Partnerów Projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”, którymi są:
Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o.,
Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku,
Podlaski Wojewódzki Ośrodkiem Medycyny Pracy w Białymstoku,
Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy,
Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku,
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży,
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku,
Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach,
Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce,
Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie,
Szpital Ogólny w Kolnie,
Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem,
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku,
Powiat Augustowski,
Powiat Bielski,
Powiat Sokólski,
Powiat Hajnowski,
Powiat Moniecki,
Powiat Sejneński,
Powiat Siemiatycki,
Powiat Grajewski,
Powiat Kolneński,
Powiat Wysokomazowiecki

Adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (UMWP)
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
tel.: 85 66 54 551
faks.: 85 66 54 551
REGON: 050667685
NIP: 542-25-42-016

1.    Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest WYKONANIE I MONTAŻ TABLIC PAMIĄTKOWYCH DLA PROJEKTU „PODLASKI SYSTEM INFORMACYJNY E-ZDROWIE”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013 i realizowanego na podstawie Decyzji nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/11-00 z dnia 8 listopada 2011r.
Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych obejmuje też przygotowanie niezbędnego projektu graficznego. Realizacja montażu tablic pamiątkowych obejmuje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz 36 partnerów projektu pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, zwanym dalej OPZ.
2.    Termin realizacji zamówienia: do 52 dni od dnia zawarcia umowy.
3.    Informacje dotyczące sposobu przygotowywania ofert

1)    Oferenci zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ.
2)    Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4.    Wyjaśnienia dotyczące treści zapytania ofertowego
Zamawiający będą porozumiewać się z oferentami drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail e.zdrowie@wrotapodlasia.pl.
5.    Oferta
1)    Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).
2)    Cenę oferty należy podać w walucie polskiej.
3)    Cena jest ceną ryczałtową i powinna pokrywać wszystkie obowiązki wykonawcy, niezbędne do realizacji zamówienia.
4)    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5)    Oferta musi zostać podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.
6)    Oferty należy składać (osobiście, kurierem, pocztą) do dnia 08.05.2015r. do godz. 15.00 do Biura Obsługi Klienta, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15 888 Białystok.
Decyduje data wpływu dokumentu.
6.    Kryteria oceny ofert
1)    Zamawiający ustalają następujące kryteria wyboru i oceny ofert
Cena = 100%
2)    Cena brutto powinna obejmować całkowity koszt realizacji podmiotu zamówienia wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych do wykorzystanych materiałów oraz do wykonanych projektów.
7.    Wybór najkorzystniejszej oferty
1)    Zamawiający udzielą zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w zapytaniu ofertowym kryteria wyboru i oceny ofert tj. podana zostanie najniższa cena brutto.
2)    W przypadku złożenia najkorzystniejszych ofert o jednakowej cenie, Zamawiający zastrzegają sobie prawo skierowania wezwania do złożenia oferty dodatkowej. Oferenci składając oferty dodatkowe, nie mogą zaproponować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
8.    Informacje dodatkowe
1)    Zamawiający nie dopuszczają składania ofert częściowych.
2)    Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
3)    Zamawiający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
4)    Zamawiający po wyborze oferty zastrzegają sobie prawo do negocjacji warunków, rezygnacji z całego zamówienia lub jego części bez podania przyczyny lub do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty.
5)    Projekty graficzne, prawa zależne i prawa autorskie majątkowe stosując się do nich oraz prawa do powielania i modyfikacji w każdej formie przejdą w wyniku zrealizowania zamówienia na Zamawiającego.
6)    Niewypełnienie wszystkich wskazanych wymagań spowoduje nieprzyjęcie oferty w niniejszym postępowaniu i jej odrzucenie. Oferta taka nie będzie poprawiana i modyfikowana przez Zamawiających.
7)    Zamawiający z wyłonionym wykonawcą zawrą umowę na podstawie własnego wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
8)    Pełna treść zapytania ofertowego, wymagane załączniki znajdują się na stronie internetowej si.wrotapodlasia.pl. Na ww. zamieszczane będą wszelkie odpowiedzi na ew. pytania oferentów.
9)    Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w myśl ustawy PZP.

do pobrania:

rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Dodana: 5 maj 2015 09:40

Zmodyfikowana: 8 czerwiec 2015 11:57